EN
Image
T3SOFT D.O.O.

O NAMAT3soft je firma nastala sa idejom da bude nosilac inovacija u razvoju softvera. Posvećenost kvalitetu i stalno unapređenje znanja našeg osoblja čine naš osnovni radni okvir. T3soft predstavlja sigurno mesto za razvoj vaših aplikacija. Pri radu sa klijentima maksimalno smo posvećeni zahtevima klijenata. Naš tim čine profesionalci sa velikim iskustvom i znanjem iz različitih oblasti razvoja softvera što nam omogućava da projekte vodimo kvalitetno, u zadatim vremenskim i budžetskim okvirima. Konstantno unapređenje znanja ljudi i tehničkim inovacijama uz poboljšanje upravljanjem projektima dovodi do najboljeg odnosa kvaliteta i izlazne cene projekta. Takođe naše opredeljenje je konstantna i kvalitetna komunikacija sa našim klijentima i partnerima, kao i pravovremena i odgovarajuća podrška za kreirane aplikacije.
„Sadašnjost je Vaša; ja radim za budućnost i ona pripada meni“- Nikola Tesla

KONTAKT

Radno vreme (radni dan): 09:00-17:00
Adresa: Jove Ilića 108
Grad: Beograd
Telefon: +381 11 655 6328
Fax: +381 11 655 6329
Email: sales@t3soft.net
Web sajt: http://t3soft.rs/

KAKO DO NAS

Nađi putanju

PRATITE NAS

SAČUVAJ vCARD

Pritisnite dugme Sačuvaj vCard i kontakt će automatski biti sačuvan

Iznajmljivanje programera za razvoj softvera (PHP, Java, C++, .Net, Android ... )

Iznajmljivanje programera za razvoj softvera (PHP, Java, C++, .Net, Android ... )

Iznajmljivanje programera za razne projekte ili podršku pojedinim procesima u kompanijama. T3soft je tu da vam pomogne da prepoznate svoje početne potrebe i razjasni tačno ono što želite učiniti. Sve vaše potrebe se uzimaju u obzir, vaš budžet, vaš timeline, vaše specifičnosti i vaša potreba za sigurnošću gde je T3soft pravi izbor.

Powered by: Moja Vizit Karta

Poslovne aplikacije T3B

Poslovne aplikacije T3B

T3B je poslovni sistem namenjen kompanijama svih veličina. U pitanju je moderno koncipiran i dizajniran skup poslovnih web aplikacija/modula koje pružaju snažnu podršku svim bitnim procesima koji se dešavaju u jednoj kompaniji. Svi moduli su povezani, a sigurnosna administracija se radi sa jednog mesta.

Powered by: Moja Vizit Karta

Modelovanje procesa proizvodnje i softversko praćenje proizvodnje T3PM

Modelovanje procesa proizvodnje i softversko praćenje proizvodnje T3PM

T3PM je sistem za praćenje procesa proizvodnje, sa ciljem smanjenja škarta i reklamacija, kao i optimizacije svih procesa koji se dešavaju od ulaza poluproizvoda u pogon do samog finalnog proizvoda. Za obezbeđenje ovih funkcija sistem je napravljen da radi u interakciji sa rfid čitačima, touchscreen monitorima, barkod skenerima, barkod štampačima, kao i specijalnim vagama.

Powered by: Moja Vizit Karta

T3 Portal

T3 Portal

T3 Portal je kompanijski intranet portal koji služi za brže i bolje informisanje zaposlenih unutar kompanije, i laku dostupnost servisa sa interneta.

Powered by: Moja Vizit Karta

T3 Inventory

T3 Inventory

T3 Inventory Aplikacija za vođenje evidencije IT opreme, kao i svih drugih vrsta opreme.

Powered by: Moja Vizit Karta

T3 Helpdesk

T3 Helpdesk

T3 Helpdesk je WEB aplikacija za prijavu problema/zahteva i praćenje njihovog rešavanja, koja će poboljšati efikasnost i doneti veću produktivnost u radu svake kompanije.

Powered by: Moja Vizit Karta

T3 One Space

T3 One Space

Web aplikacija koja služi za upload i download dokumentacije raznih formata, ograničen pregled dokumentacije prema definisanim security pravilima, dostupna u lokalnoj mreži ili spolja sa interneta, sa mogućnošću kreiranja virtuelnih soba i sistemom za administraciju po više nivoa. Budućnost ove aplikacije je: uvođenje workflow-a za odobrovanje dokumenata (ISO) ili elektronsko odobravanje nabavke, interna kolaboracija, arhiviranje i lako pretraživanje dokumentacije.

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

SR
Image
T3SOFT D.O.O.

ABOUT UST3soft is a company created with the idea to be bearer of the software development. Commitment to quality and continuous improvement of our staff are our basic framework. T3soft represents a safe place to develop your applications. When working with clients, we are committed to their maximum requirements. Our team consists of professionals with extensive experience and knowledge in various fields of software development which allows us to take high-quality projects in the given time and budget constraints. Continuous improvement of people’s knowledge and technical innovation while improving project management leads to best quality-price output of the project. Also, our preference is constant and quality communication with our clients and partners, as well as timely and appropriate support for creating applications.

“The present is Yours, I work for the future and it belongs to me” – Nikola Tesla

CONTACT

Working time (working days): 09:00-17:00
Address: Jove Ilića 108
City: Beograd
Telephone: +381 11 655 6328
Fax: +381 11 655 6329
Email: sales@t3soft.net
Web: http://t3soft.rs/

OUR LOCATION

Get directions

FOLLOW US

SAVE vCARD

Press Save vCard and contact will be automatically saved

Iznajmljivanje programera za razvoj softvera (PHP, Java, C++, .Net, Android ... )

Outsourcing for software development (PHP, Java, C++, .Net, Android ... )

Rent a programmer for various projects or support certain processes in companies. T3soft is here to help you recognize your initial needs and clarify exactly what you want to do. All your needs are taken into account, your budget, your timeline, your specifics and your need for security where is T3soft right choice.T3 Portal is a company intranet portal that is used for faster and better information of employees within the company, and the easy availability of services from the Internet.

Powered by: Moja Vizit Karta

Poslovne aplikacije T3B

Business applications T3B

T3B is a business system designed for companies for all sizes. It is a modern conceived and designed set of business applications/ modules that provide strong support for all major processes that occur in the company. All modules are connected, and security administration is done from one place.T3 Inventory Application for record keeping IT equipment, as well as all other types of equipment.

Powered by: Moja Vizit Karta

Modelovanje procesa proizvodnje i softversko praćenje proizvodnje T3PM

Production process modeling and tracking by software T3PM

T3PM is a system for monitoring the production process, with the aim of reducing scrap and complaints, as well as the optimization of all processes that occur from the entrance of semiproducts up to the final product. To provide these functions, the system is designed to work in interaction with RFID reader, touchscreen monitors, barcode scanners, barcode printers, as well as special scales.T3 Helpdesk is a web application for problem / request tracking and solving them, which will improve efficiency and bring greater productivity in the work of each company.

Powered by: Moja Vizit Karta

T3 Portal

T3 Portal

T3 Portal is a company intranet portal that is used for faster and better information of employees within the company, and the easy availability of services from the Internet.

Powered by: Moja Vizit Karta

T3 Inventory

T3 Inventory

T3 Inventory Application for record keeping IT equipment, as well as all other types of equipment.

Powered by: Moja Vizit Karta

T3 Helpdesk

T3 Helpdesk

T3 Helpdesk is a web application for problem / request tracking and solving them, which will improve efficiency and bring greater productivity in the work of each company.

Powered by: Moja Vizit Karta

T3 One Space

 T3 One Space

T3 Portal is a company intranet portal that is used for faster and better information of employees within the company, and the easy availability of services from the Internet.

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta